فێركاری

فێرکاری – فیزیا ٣١-١٢-٢٠١٦

https://www.youtube.com/watch?v=T11gGDVetGs بەرنامێ فێرکاری ماموستا: حقی حسێن رەجەب بسپورێ وانەیا فیزیایێ بابەت: فیزیا پولا (١٢)ێ زانستی ٣١-١٢-٢٠١٦ ...

فێرکاری – فیزیا ٢٩-١٢-٢٠١٦

https://www.youtube.com/watch?v=qU3XbkcThOI   بەرنامێ فێرکاری ماموستا: حقی حسێن رەجەب بسپورێ وانەیا فیزیایێ بابەت:فیزیا پولا (١٢)ێ زانستی ٢٩-١٢-٢٠١٦...

فێرکاری – فیزیا ٢٤-١٢-٢٠١٦

https://www.youtube.com/watch?v=ErjAsyhcpv4   بەرنامێ فێرکاری ماموستا: حەقی حسێن رەجەب بسپورێ وانەیا فیزیایێ بابەت:فیزیا پولا (١٢)ێ زانستی ٢٤-١٢-٢٠١٦...